orion

  За нас

Създаване

СД "Орион 5" е регистрирано през 1990г, с управител Красимир Ватрачки. От създаването си, дружеството се специализира в следните области:

 

Проектиране и изграждане на електросъоръжения

- кабелни мрежи ниско и средно напрежение; трафопостове и подстанции; въздушни електропроводи; системи за аварийно електрозахранване с автоматично включване на резервен източник; доставка и монтаж на дизел-генераторни агрегати; системи за непрекъсваемо захранване (UPS); площадково и улично осветление.

Проектиране и изпълнение на електроинсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради

- осветителни уредби; изграждане на кабелни трасета; захранване на силови консуматори; заземителни и мълниезащитни уредби; пожароизвестителни уредби; системи за видеонаблюдение, охрана и контрол на достъпа; структурни кабелни мрежи.

Доставка и монтаж на електроапаратура

- ABB, Lovato electric, Alstom и др.; асемблиране и монтаж на разпределителни, електромерни и табла за управление - по собствен проект и по схема на клиента; пусково-наладъчни работи и електрически измервания; проверка и настройка на релейни защити.

Гаранционна и абонаментна поддръжка, аварийни ремонти

- За изпълнение на договорените работи в "Орион 5" е изградена подходяща вътрешна структура, съобразена с насоките на дейността на дружеството. Обособени са следните специализирани звена: проектантско и консултантско бюро; монтажни групи за работа по външни съоръжения и силови уредби; група за изпълнение на електроинсталационни работи.

Орган за контрол от вид "С"

- От м.юли 2010г. към дружеството функционира, акредитиран от ИА БСА, Орган за контрол от вида "С" - "Орион 5 - ЛАБ", специализиран в контроа на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V.