orion

Орган за контрол от вид "С"                                   ОРИОН 5 - ЛАБ

ДЕКЛАРАЦИЯ

за безпристрастност и независимост

от Управителя на СД "Орион 5 - Ватрачки и синове"

 

     Органът за контрол "ОРИОН 5 - ЛАБ" е самостоятелно звено в структурата на СД "ОРИОН 5 - ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ", гр. София и е обособен като независима функционираща единица.

      Ръководителят на Органа за контрол е пряко подчинен на Управителя на дружеството. Органът за контрол и неговия персонал не подлежат на никакъв търговски, финансов или друг натиск, който би могъл да повлияе върху техническите оценки на контролираните обекти.

      Не се допуска влияние на външни за Органа за контрол лица и организации, върху резултатите от контрола. Органът за контрол не се ангажира с дейности, който биха могли да застрашат доверието и независимостта на преценките, и безупречността, във връзка с изпълняваните дейности по контрола.

      Възнаграждението на персонала, ангажиран с контролна дейност, не зависи от броя проведени изпитвания, както и от резултатите от контрола.

      Органът за контрол информира своевременно Органа по акредитация, за всяка структурна, техническа или кадрова промяна, отнасяща се до възможностите и обхвата на дейността му.