orion

Орган за контрол от вид "С"                                   ОРИОН 5 - ЛАБ

ПРАВИЛА

за позоваване на акредитация от ИА БСА на клиентите на Органа за контрол "Орион 5 - ЛАБ"

1.   Издаваните от Органа за контрол заявки, сертификати за контрол, протоколи за контрол и декларации за разграничаване на отговорностите се позовават на акредитация без употреба на акредитационен символ, като в "челото" на всеки от документите са изписани регистрационния номер на сертификата за акредитация, датата на издаването му, валидност и името на ИА БСА като национален орган и страна по многостранното споразумение ЕА MLA в областта на Органите за контрол и стандарта, по който е акредитиран ОК;

2.   Позоваването на акредитация на издаваните документи от контрола се отнасят само за резултати от дейности, за които е акредитиран Органът за контрол "Орион 5 - ЛАБ";

3.   Позоваването на акредитация от ИА БСА по никакъв начин не внушава и навежда на мисъл, че националният Орган за акредитация носи отговорност за точността и достоверността на конкретните резултати от контрола или решения по отношение на сертификацията в оценения обхват на акредитация;

4.   Не се разрешава използването и включването на документи от контрол, които се позовават на акредитация и на статута на ИА БСА като страна по многостранното споразумение EA MLA в документи, бланки, писма, канцеларски и рекламни материали на клиентите;

5.   Клиентите на Органа за контрол "Орион 5 - ЛАБ" могат да се позовават на акредитационния статус на Органа за контрол само в техни промоционални материали и при спазване на правилата и политиките на акредитираните Органи за контрол.