orion

  ISO / OHSAS

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Управителя на СД "Орион 5 - Ватрачки и синове"

   Ръководството на СД "Орион 5 - Ватрачки и синове" съзнава, че клиентите на дружеството, държавата и обществото изискват предприемането на ефикасни мерки за постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас услуги, гарантиращи здравословни и безопасни условията на труд.

   Светът се променя изключително бързо. Поради това, за да бъде успешен бизнесът, той трябва да расте с динамиката на новите открития и технологии, както и да има ясна перспектива за бъдещето. Приоритетите на една компания оформят нейните корпоративни ценности и очертават дългосрочния план за развитие.

   Ръководството на  СД "Орион 5 - Ватрачки и синове" с участието на своя персонал, определи и документира настощата Политика, съдържаща стратегическите цели, насоки и задължения на дружеството, свързани с изпълняваната от нас дейност, както и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Д Е К Л А Р И Р А М:

   Личното си участие и отговорност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобршване на интегрираната система за управление на качество, здраве и безопасност при работа, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007;

   Да осъществявам преглед на целите по качеството, здравето и безопасността при работа и оценявам степента на постигането им.

Политика на СД "Орион 5 - Ватрачки и синове"

   В условията на засилващата се конкуренция и непрекъснатото повишаване изискванията на пазара, Политиката на интегрираната система отразява намеренията на ръководството на организацията:

ПОСТОЯННО ДА УДОВЛЕТВОРЯВА ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ, ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ, КАТО ОСНОВНАТА СТРАТЕГИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Е ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.