orion

  Референции

Нашите цели

   Повишаване конкурентоспособността на Организацията, чрез непрекъснато подобряване на качествените и функционални показатели и надеждността на изпълняваните дейности;
  Поддържане на редовна комуникация с клиентите за непрекъснато изясняване и задоволяване на техните потребности;
   Постоянна грижа за повишаване квалификацията, инициативността и мотивацията на персонала;
   Здравето на служителите е най-големият капитал на Организацията, който трябва да бъде съхраняван и поддържан;
   Осигуряване и поддържане на здравословна и безопасна работна среда в Организацията;