СЪЗДАВАНЕ

Дружеството е създадено през 1990 г. и е регистрирано по Указ 56, като колективна фирма на граждани. След създаването на Търговският закон се преименува и става събирателно дружество. През 2019 г. фирмата се преобразува, чрез смяна на правната си форма и понастоящем нейното наименование е „ОРИОН-5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД. Управители заедно и поотделно са Красимир Ватрачки и Бисер Ватрачки.

За изпълнение на договорените работи в „ОРИОН-5 Ватрачки и синове“ ООД е изградена подходяща вътрешна структура, съобразена с насоките на дейността на дружеството. Обособени са следните специализирани звена:

 • проектантско и консултантско бюро;
 • монтажни групи за работа по електроенергийни обекти и съоръжения BH, CpH и HH;
 • група за изпълнение на вътрешни електрически инсталации и структурно окабеляване;
 • орган за контрол и оценка на съответствие в област електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V;
 • технически екип извършващ денонощно техническо обслужване и поддръжка на трансформаторни постове и прилежащите им съоръжения СрН и НН

Със своя 30 (тридесет) годишен опит, дружеството е специализирано в следните области:

орион 5 ватрачки и синове

Проектиране и изграждане на електросъоръжения

 • електрически подстанции и трансформаторни постове;
 • структурни кабелни мрежи и системи ниско, средно и високо напрежение (до 110 kV);
 • въздушни електропроводи ниско, средно и високо напрежение (до 110 kV);
 • системи за аварийно електрозахранване с автоматично включване на резервен източник – АВР;
 • доставка и монтаж на дизел-генераторни агрегати;
 • системи за непрекъсваемо захранване (UPS);
 • осветителни уредби, площадково и улично осветление;
 • изграждане на кабелни трасета и захранване на силови консуматори на ел.енергия;
 • защитни заземителни уредби и мълниезащитни заземителни уредби;
 • електроинсталации в жилищни, обществени и промишлени сгради, вкл. пожароизвестителни уредби, системи за видеонаблюдение, охрана и контрол на достъпа;
 • пълен инженеринг, проектиране и изграждане на фотоволтаични електрически централи (ФВеЦ);
 • Изследване и анализ на електроенергийни промишлени обекти с мрежово записващо устройство и изготвяне на инженерингови решения за оптимизация: Анализ на качеството на електрическата енергия в промишлени и други обекти, съгласно стандарт БДС EN 50160:2010 и утвърдена методика на КЕВР; Определяне характера на товарите и изграждане на ККУ уредби за оптимизация на параметрите на мрежата, по отношение постигане на целеви фактор на мощност  (cos f); Измерване на мощност и предлагане на енергийен баланс за оптимизация на разходите.

Консултантски услуги

 • Предпроектно проучване и извършване на инженерингови услуги;
 • Документално движение и осигуряване на присъединяване на нови потребители към електроразпределителни дружества;
 • Проектиране от фаза на идеен проект, технически проект и инвестиционен проект.

Гаранционна и абонаментна поддръжка, аварийни ремонти на електрически уредби и съоръжения средно и ниско напрежение

 • Фирмата има сключени договори и извършва услуги по абонаментна поддръжка на трансформаторни постове и прилежащите им съоръжение средно и ниско напрежение, както и на сградни вътрешни електрически инсталации.
 • Абонаментна поддръжка на трансформаторни постове. Абонаментната поддръжка включва извършване на всички законоустановени и нормативно уредени дейности: периодични контролни огледи, периодични профилактични дейности и изпитвания на електрическите съоръжения.
 • Термовизионни заснемания и изготвяне на доклади;
 • Денонощно аварийно обслужване на уредбите и съоръженията – 24 часа в денонощието, 7 дни от седмицата;
 • Аварийно локализиране и отстраняване на кабелни повреди по мрежи ниско и средно напрежение.

Орган за контрол от вид "С"

От м. юли 2010 г. към дружеството функционира, акредитиран от ИА „БСА“, Орган за контрол от вида „С“ „ОРИОН 5 – ЛАБ“, специализиран в контрола на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.

Контролирани параметри:

 • Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“ и „фаза-нула“;
 • Прекъсвачи за защитно изключване FI (дефектнотокови защити), ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение, съпротивление на предпазно заземяване;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на изолацията на кабели и токопроводи;
 • Изолация на токопроводи (шини) с номинално напрежение до 20 kV, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота 50 Hz до 50 kV; Изолация на силови кабелни линии до 20 kV, чрез контрол с повишено постоянно напрежение.

ЗАЩО ДА БЪДЕМ ВАШ ПАРТНЬОР?

 • „ОРИОН-5 Ватрачки и синове“ ООД Ви предлага комплексна услуга с гарантирано качество;
 • предлагаме Ви оборудване с високо ниво на сигурност;
 • ще изградим в кратки срокове и с необходимата гаранция Вашия обект;
 • експертна помощ при оформяне на необходимите документи и въвеждане в експлоатация;
 • Вие ще разполагате с всички документи и изпитателни протоколи, нужни по време на строителството;
 • гаранцията включва 24-часова поддръжка и оборудване на склад;
 • абонаментно обслужване, гарантиращо безпроблемната експлоатация от Ваша страна.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!