ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

В структурата на „ОРИОН-5 ВАТРАЧКИ И СИНОВЕ“ ООД има интегриран Орган за контрол и оценка на съответствието от вид С „ОРИОН 5 – ЛАБ“, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012, в област контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V.

Органът за контрол от вид С „ОРИОН 5 – ЛАБ“ извършва контрол и оценка на съответствието на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения, както следва:

 1. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
 • Импеданс на контур „фаза-защитен проводник“ и „фаза-нула“;
 • Прекъсвачи за защитно изключване FI (дефектнотокови защити), ток на задействане, време за изключване, допирно напрежение, съпротивление на предпазно заземяване;
 1. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на изолацията на кабели и токопроводи;
 • Изолация на токопроводи (шини) с номинално напрежение до 20 kV, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота 50 Hz до 50 kV;
 • Изолация на силови кабелни линии до 20 kV, чрез контрол с повишено постоянно напрежение.

Забележка: В област електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V , в процес на разширение на обхвата се намираме по отношение на следните съоръжения и параметри:

 • Силови трансформатори за напрежение до 110 kV
 • Съпротивление на изолация и отношение R60:R15
 • Активно съпротивление на намотките;
 • Коефициент на трансформация;
 • Група на свързване на намотките.

Ръководител на Орган за контрол „ОРИОН 5 – ЛАБ“ е инж. Мартин Ватрачки

ТЕЛЕФОН

+359 887 706 515
02/ 958 88 36

ЕЛ. ПОЩА

lab@orion5.org
martin@orion5.org

Сертификат за акредитация от ИА „БСА“ на Орган за контрол от вида “С”

„ОРИОН 5 – ЛАБ“ при “Орион-5 Ватрачки и синове” ООД

сертификат орган за контрол